Anàlisi de resultats
Finalment, el que faràs serà precisar quins són els entorns de treball que més s’adiuen amb les teves característiques personals.
Quan arribis a delimitar quins són aquests entorns de treball, entre els quals segurament hi ha la teva futura professió, haurà acabat la funció d’aquest Quadern d’orientació i podràs iniciar una segona etapa en el procés de decisió vocacional consistent a recollir i consultar informació sobre els entorns de treball que resulten més adients per a tu.
Treballant amb el Full de respostes aniràs fent el següent:
1r. Compara quin dels codis professionals de l’apartat g) et coincideix amb una de les dues opcions que has triat a l’apartat A de grups professionals. Anota a l’apartat h) el nom o noms de l’entorn o entorns de treball coincidents, tant si coincideixes en una de les dues opcions com en totes dues. Continua emplenant les caselles de l’apartat h) amb els entorns de treball de l’apartat a) que no són coincidents, i després amb els codis professionals de l’apartat g) que tampoc no són coincidents.
2n. Després usa la taula de l’apartat j) que tens més abaix, en què es determinen les àrees o matèries escolars, les aptituds i habilitats i els valors professionals que són més idonis o pertinents a cada grup ocupacional.
Pots comprovar en cada un dels entorns de treball de l’apartat h) del Full de respostes les que coincideixen amb les teves àrees matèries escolars preferides de l’apartat b) del Full de respostes i les que apareixen en la taula j).
Només escriuràs les que són coincidents. Entre els parèntesis posa hi el nombre de coincidències que es produeixen.
Després, fes el mateix amb les aptituds i habilitats i amb els valors professionals.
Si almenys hi ha dues coincidències en les àrees o matèries escolars i també coincideixen almenys dues aptituds i habilitats i dos valors professionals, pots considerar que es tracta d’un entorn de treball del qual serà molt interessant que obtinguis àmplia informació.
J) Taula correspondències entorns_arees_aptituds i valors.pdf

3r. Suma el nombre de coincidències en cada entorn de treball. A partir dels resultats, pots establir un ordre entre els entorns de treball de l’apartat h) del Full de respostes.
Com més coincidències trobis en les àrees o matèries escolars, les aptituds i habilitats i els valors professionals, més adequat és per a tu l’àmbit professional. Per tenir informació sobre la teva futura professió, consulta novament la taula de l’apartat j) per esbrinar les àrees o matèries escolars que hauries de cursar, les aptituds i habilitats requerides i els valors professionals que cal tenir.
El treball del Quadern d’orientació professional s’ha acabat.

Tant de bo que t’hagi resultat interessant i t’hagi ajudat a decidir!